Mediátor
JUDr. Ivana Gerdová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 918, so špecializáciou na rodinnú mediáciu od roku 2018. Odbornú prípravu mediátora absolvovala v roku 2011. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

čítať viac

O mne

Od roku 2014 pôsobím ako mediátorka a vo svojej praxi sa venujem prevažne rodinnej mediácii, mediácii v občiansko-právnej oblasti, ako aj školskej a rovesníckej mediácii.

Od roku 2011 pôsobím ako lektorka v OZ Spoločnosť pre vzdelávanie a osobnostný rozvoj, kde vyučujem právne predmety, mediáciu a mediačný proces.

Od roku 2014 som pôsobila ako mediátorka v MEDIAČNOM CENTRE POPRAD, ktorého som spoluzakladateľkou a do roku 2020 som bola riaditeľkou MEDIAČNÉHO CENTRA KOŠICE, ktoré je jednou z pobočiek MC POPRAD.

Som zároveň viceprezidentkou ASOCIÁCIE MEDIAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA, kde pôsobím ako lektorka odbornej prípravy mediátora, rôznych seminárov a workshopov so zameraním na mediáciu. Lektorujem tiež odborné semináre organizované Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ako súčasti povinného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania mediátorov.

Prednášam na konferenciách. Som autorkou niekoľkých odborných článkov so zameraním sa na témy týkajúce sa mediácie.

O mediácii

O mediácii

Mediácia je jedným zo spôsobov mimosúdneho riešenia sporov, kde strany za pomoci neutrálnej, nestrannej a nezaujatej tretej osoby, osoby mediátora, riešia svoj spor vzájomnou dohodou výhodnou pre obe strany.

Zmyslom a cieľom mediácie a vzájomných rokovaní sporových strán je dospieť za asistencie mediátora k uzavretiu dohody „na mieru“.

Primárny cieľom je dosiahnutie stabilnej dohody alebo riešenia, pretože konsenzuálne riešenie sporu vzájomnou dohodou uľahčuje výkon rozhodnutia a zabraňuje recidívam sporov, čo je aj základným zmyslom mediácie.

Mediácia nie je viazaná na boj strán sporu, ale na hľadanie dobrého riešenia. Z tohto dôvodu pri mediácii vznikajú pomerne často netradičné riešenia. Tieto nové riešenia sú jednou z výhod mediácie, nakoľko prinášajú nielen vyššiu spokojnosť strán, ale aj vyššie úspory a nádeje.

Mediáciu je možné využiť pred súdnym konaním, príp. rozhodcovským konaním, ako aj počas nich.

Mediácia je vhodná na riešenie sporov:
• kde sú klienti ochotní riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou
• kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a záujmom je ich udržať aj do budúcna
• kde chcú účastníci ušetriť čas a financie.

Hlavné princípy mediácie:
• dobrovoľnosť
• dôvernosť
• nestrannosť a neutralita
• zmena súperenia na spoluprácu
• prevzatie zodpovednosti
• orientácia do budúcna.

Začiatok a koniec mediácie

§ 14 a 15 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Začiatok mediácie

(1) V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácií s mediátorom dohodnú na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu a označuje sa poradovým číslom podľa evidencie vedenej mediátorom v knihe mediácií. Dohoda o začatí mediácie obsahuje najmä:
a) presné označenie osôb zúčastnených na mediácii,
b) presné označenie mediátora a jeho kancelárie,
c) vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie,
d) výšku odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohodu o bezplatnom výkone mediácie a
e) dobu, na ktorú je uzavretá, alebo dobu, počas ktorej má mediácia prebiehať.

(2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, začína sa mediácia uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácií opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov, aj súdu na účely súdneho konania.

(3) Mediátor je povinný vždy a aj písomne poučiť strany, že ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so začatím mediácie podľa odseku 2 pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona,11) (ďalej len „register listín“) a mediácia sa končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín; na tento účel mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii konať. Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdenie o skončení mediácie obsahuje najmä presné označenie osôb zúčastnených na mediácii, označenie dohody o riešení sporu mediáciou alebo dohody o začatí mediácie s uvedením času jej uloženia a označenie spôsobu ukončenia mediácie. Osvedčený odpis dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie uložených v registri listín vydá notár okrem osôb oprávnených podľa osobitného predpisu12) aj súdu na účely súdneho konania.

Koniec mediácie

(8) Mediácia sa končí
a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,
d) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,
e) dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo
f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,
g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

§ 15
Účinky dohody o mediácii

(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.
(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch
a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom.

Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.
V prípade, ak účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka

Kompletný cenník

Kontakty

Parkovanie pre klientov zadarmo. Pri vstupe - naľavo od dverí - zvoňte na zvončeku: *82

Kancelária

Dunajská 12
040 01 Košice