Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.
V prípade, ak účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka

Prvé informatívne stretnutie a úvodná konzultácia: 
ZDARMA

Podanie žiadosti a predmediačná činnosť:
(Podanie žiadosti o riešenie sporu mediáciou, príprava podkladov pre mediačné konanie, preštudovanie prípadu, vystavenie plnomocenstva, napísanie výzvy, spísanie záverečnej správy pri predmediačnej činnosti)
70 €
Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy a v rámci mediácie, za každú začatú hodinu:

• v prípade fyzických osôb:
50 €
• pre SZČO a právnické osoby:
80 €
Telefonická a e-mailová komunikácia v rámci predmediačnej a postmediačnej činnosti a v rámci mediácie:
20 € / paušál pre každého účastníka

Administratívne úkony počas mediácie: 
(dodatky, návrhy, iné...)
100 € / každý úkon

Právne úkony súvisiace s mediáciou:
(spísanie mediačnej dohody, záverečnej správy, iné...)
200 € / každý právny úkon

INÉ POPLATKY:
Poplatok za vyhotovenie odpisu listiny / kópie listiny zo spisu
2,50 € / za každú stranu
Facilitácia:
(Vedenie a usmerňovanie komunikácie v pracovných skupinách podnikateľských a iných právnych subjektov)
100 € / hodina

Mediačný koučing:
dohodou

Supervízia v mediácii:
dohodou

Komediácia pre mediátorov:
dohodou

Zmierovacie konanie:

(Sprostredkovanie zmierlivého riešenia sporu za účasti mediátora s využitím mediačných techník)
100 € / hodina

Spôsob tvorby ceny vychádza z dvoch hlavných určujúcich kritérií, ktorými sú:
• predmet mediačného konania,
• právna subjektivita účastníkov mediačného konania.
Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore
(fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby v občianskych, obchodných a pracovnoprávnych sporoch - skupina 1)

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
• ​fyzické osoby - podnikatelia:
100 € / hodina
• ​právnické osoby - podnikatelia:
150 € / hodina


Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
300 € / hodina


Vyššie uvedený spôsob tvorby ceny platí obdobne aj pre Online mediáciu
(Online mediácia - mediácia (aktívny rozhovor) realizovaná prostredníctvom videohovorov.)
V prípade online mediácie realizovanej prostredníctvom e-mailov sa cena účtuje za deň.
(bez ohľadu na počet e-mailov)

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 až 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

Cenník platný od 22.9.2023

Návrat