Mediátor Košice - JUDr. Ivana Gerdová

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mediátor Košice JUDr. Ivana Gerdová - zapísaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod reg. č. 918


Mediácia je jedným zo spôsobov mimosúdneho riešenia sporov, kde strany za pomoci neutrálnej, nestrannej a nezaujatej tretej osoby, osoby mediátora, riešia svoj spor vzájomnou dohodou výhodnou pre obe strany.


Zmyslom a cieľom mediácie a vzájomných rokovaní sporových strán je dospieť za asistencie mediátora k uzavretiu dohody „na mieru“.

Primárny cieľom mediácie je dosiahnutie stabilnej dohody alebo riešenia, pretože konsenzuálne riešenie sporu vzájomnou dohodou uľahčuje výkon rozhodnutia a zabraňuje recidívam sporov, čo je aj základným zmyslom mediácie.

Mediácia nie je viazaná na boj strán sporu, ale na hľadanie dobrého riešenia. Z tohto dôvodu pri mediácii vznikajú pomerne často netradičné riešenia. Tieto nové riešenia sú jednou z výhod mediácie, nakoľko prinášajú nielen vyššiu spokojnosť strán, ale aj vyššie úspory a nádeje.

Mediáciu je možné využiť pred súdnym konaním, príp. rozhodcovským konaním, ako aj počas nich.

Mediácia je vhodná na riešenie sporov:
 • kde sú klienti ochotní riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou
 • kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a záujmom je ich udržať aj do budúcna
 • kde chcú účastníci ušetriť čas a financie.

Hlavné princípy mediácie:
 • dobrovoľnosť
 • dôvernosť
 • nestrannosť a neutralita
 • zmena súperenia na spoluprácu
 • prevzatie zodpovednosti
 • orientácia do budúcna 

Oblasti v ktorých je možné využiť proces mediácie

Rodinné spory:
 • Vzťahy medzi rodičmi a deťmi
 • Manželské a rodinné konflikty
 • Vzťahy v rodinách pred rozvodom, ako aj po rozvode
 • Výživné medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi navzájom
Pracovnoprávne spory:
 • Spory z pracovného pomeru
 • Personálne otázky
 • Spory vznikajúce po ukončení pracovného pomeru
 • Vzťahy medzi pracovníkmi navzájom
Školská mediácia:
 • Konflikty medzi žiakmi
 • Konflikty medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami
 • Konflikty medzi pedagogickými zamestnancami navzájom
 • Peer mediácia
Obchodné spory:
 • Spory medzi podnikmi
 • Spory medzi konateľmi spoločností
 • Odberateľsko-dodávateľské spory
 • Spory zo zmlúv obchodného charakteru
 • Spory z neoprávneného zásahu do obchodného mena
Občianske spory:
 • Susedské spory
 • Spory medzi veriteľmi a dlžníkmi
 • Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
 • Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Spory medzi obcami a občanmi, medzi obcami navzájom
 • Enviromentálne spory
 • Spotrebiteľské spory
 • Spory súvisiace s dedičským konaním
 • Spory vyplývajúce z neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti


Súbory na stiahnutieOverenie podpisu
Cez tento odkaz si môžete overiť pravosť podpisu na listine, prostredníctvom Notárskej komory SR.


Elektronické podanie žiadosti

Žiadosť môžete podať aj prostredníctvom online formulára.


 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky