Cenník - JUDr. Ivana Gerdová

Hľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

Prvé informatívne stretnutie: ZADARMO. Neriešim mediáciu v spotrebiteľských sporoch.

V prípade, ak účastník mediácie výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka.


Facilitácia 50,-€ / hodina. (Vedenie a usmerňovanie komunikácie v pracovných skupinách podnikateľských a iných právnych subjektov).
Pred-mediačná činnosť: 45,- €

(Príprava podkladov pre mediačné konanie:
Cena zahŕňa: prípravu papierovej dokumentácie, náklady – poštovné, cestovné, telekomunikačné)

Spísanie záverečnej správy pri predmediačnej činnosti: 15,- €

Za konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy za každú začatú hodinu:
 • v prípade občianskych sporov a SZČO 25,- €
 • pre právnické osoby 50,- €

Právne úkony súvisiace s mediáciou, za každý PÚ:  50,- €
(spísanie mediačnej dohody, spísanie záverečnej správy a iné...)

Mediačný koučing - cena dohodou, Supervízia v mediácii - cena dohodou, Komediácia v mediácii - cena dohodou

Spôsob tvorby ceny ktorý vychádza z dvoch hlavných určujúcich kritérií, ktorými sú:
a) predmet mediačného konania,
b) právna subjektivita účastníkov mediačného konania.

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
 • fyzické osoby - podnikatelia 67,- €/hodinu
 • právnické osoby - podnikatelia 134,- €/hodinu

Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
 • od 3.320 do 6.640 € 10 % z hodnoty
 • od 6.641 do 16.600 € 7% z hodnoty
 • od 16.601 do 33.200 € 5% z hodnoty
 • od 33.201 do 66.400 € 2% z hodnoty
 • viac ako 66.401 € 1% z hodnoty
 • alebo hodinová sadzba dohodou

Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)

Nemajetkové občianske spory: 25,- €/hodinu

Majetkové občianske spory:
• do 1.660,- €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 67,- €/hodinu
• viac ako 1.661,- € 100,- €/hodinu

Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory: 34,- €/hodinu
Majetkové spory v štátnom sektore:
do 3.320,- €, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 67,- €/hodinu
• od 3.321 do 6.640 € 8% z hodnoty
• od 6.641 do 16.600 € 5% z hodnoty
• od 16.601 do 33.200 € 3% z hodnoty
• od 33.201 do 66.400 € 2% z hodnoty
• viac ako 66.401 € 1% z hodnoty

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje 1 súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

 • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.
 • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania.
 • Okrem odmeny má mediátor právo na úhradu výdajov spojených s mediáciou, najmä úhradu poštovného, telekomunikačných nákladov, cestovného a iných preukázateľných nákladov.
 • Začiatok a skončenie mediácie sa vyznačujú zápisom v Knihe mediácii, okrem toho sa vyznačujú v zápisnici / záverečnej správe, ktorá korešponduje s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.
 • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon predmediačnej činnosti a výkon mediácie. V tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne danému účastníkovi.
 • Predmediačnú činnosť hradí v plnej výške žiadateľ o riešenie sporu mediáciou, a to na základe účtovného dokladu vystaveného Mediačným centrom Poprad.
 • Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s predmediačnou činnosťou a mediáciou sa účtujú obom stranám pomerne, t. j. každá strana hradí ½ zo sumy účtovanej za predmediačnú činnosť, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.
 • Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
 • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme – dohoda, zápis alebo prehlásenie v plnej moci - pred začatím mediačného konania.
 • Mediačné centrum Poprad do 10 pracovných dní od skončenia mediácie vystaví a zašle osobám zúčastneným na mediácii účtovný doklad – faktúru.
 • Platba v hotovosti za predmediačnú činnosť a mediáciu nie je možná.
 • Platbu na základe vystavenej faktúry je možné vykonať iba prevodom, prípadne vkladom na bankový účet Mediačného centra Poprad, uvedený v záhlaví faktúry.

 


Cenník platný od 01. 01. 2016


 
 
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky